Aktualności

Szanowni Rodzice

Istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczycielem jest firma UNIQA. Okres ubezpieczenia dla dziecka wynosi pełne 12 miesięcy i obowiązuje od dnia następnego po opłaceniu składki online. Podczas procesu zakupu można wskazać dowolną datę początku okresu ubezpieczenia wskazując ją w kalendarzu.

UWAGA! Ubezpieczając więcej niż jedno dziecko korzystasz ze zniżki 50% – dzieci mogą uczęszczać do różnych placówek oświatowych np. córka w przedszkolu, syn w liceum – dzieci jedynie muszą mieścić się w przedziale wiekowym 20 tydzień życia – 25 rok życia. Jeśli chcesz skorzystać ze zniżki 50% na kolejne dziecko, ubezpiecz dzieci za jednym razem, naciskając przycisk DODAJ KOLEJNE DZIECKO.

INFORMACJE DODATKOWE DLA RODZICÓW
 UBEZPIECZYCIEL: UNIQA TU SA
 GDZIE CHRONI UBEZPIECZENIE ? Na terenie Polski i zagranicą.
 KIEDY CHRONI UBEZPIECZENIE ? Ubezpieczenie obowiązuje 24h na dobę, na całym świecie, w szkole, w domu, na wycieczkach i
wakacjach, podczas uprawiania sportów.
 NNW DZIECI I MŁODZIEŻ : ZNIŻKA 50% DLA WSZYSTKICH DZIECI Z RODZINY – kupując online możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci
z rodziny na jednej polisie – niezależnie od tego czy uczęszczają do tej samej placówki – np. córka w żłobku, syn w szkole podstawowej.
Rodzic wybiera jeden i ten sam wariant ubezpieczenia dla wszystkich dzieci.
 WYGODNY, SZYBKI SPOSÓB ZAKUPU POLISY ONLINE : Wybór wariantu – Dane Ubezpieczonego – Opłata online – Otrzymanie
polisy na adres e-mail.
 CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA ?
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się niezależne od woli
Ubezpieczonego utonięcia, oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym, a także wziewanie gazów
lub oparów, wdychanie substancji trujących lub żrących. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również powstałe w skutek nadmiernego
wysiłku zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i zerwanie mięśni, więzadeł, torebek stawowych kończyn lub kręgosłupa jak również
sytuację, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny; Definicja nieszczęśliwego wypadku została rozszerzona o
pogryzienie przez zwierzęta oraz pokąsania przez insekty, które skutkuje co najmniej jedną pełną dobą pobytu w szpitalu.
Dodatkowo m.in. w zakresie ubezpieczenia:
 zawał serca, udar mózgu, epilepsja
 uprawianie sportu w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych
 rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportów
 zachorowanie na sepsę
 wstrząśnienie mózgu
 pogryzienie przez zwierzęta i insekty (w tym kleszcze)
 odbudowa stomatologiczna zębów
 rehabilitacja
 zwrot kosztów leczenia
 trwały uszczerbek wypłacany w systemie świadczeń proporcjonalnych. W przypadku uszczerbku częściowego – wypłacany jest
procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia za 1%
uszczerbku), w tym m.in. złamania, zwichnięcia, pogryzienia, pokąsania, oparzenia, odmrożenia, zatrucia itd. (jeżeli pozostawiają
trwały uszczerbek na zdrowiu).
 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA ? Dzieci i młodzież od 20. tygodnia życia do 25. roku życia
 DO KIEDY MOŻNA UBEZPIECZYĆ DZIECKO ? Do ubezpieczenia NNW można zgłosić dziecko w dowolnym momencie od
01.09.2019r. do 31.08.2020r.
 OKRES UBEZPIECZENIA 12 miesięcy od następnego dnia po zakupie ubezpieczenia

https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/

kod dostępu OSW2019